Egzamin z języka angielskiego dla inżyniera - poziom C1 - OSTATNI DZIEŃ ZAPISÓW
28 marca 2024

Studium Języków Obcych PBŚ oferuje egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie wykraczającym poza poziom samodzielności w sytuacjach życia codziennego, pozwalającym na komunikacje w mowie i piśmie w zakresie zagadnień zawodowych i akademickich. Tematyka tekstów odpowiada profilom wydziałów na Politechnice Bydgoskiej. Egzamin poprzedzony jest kursem w wymiarze 10 godzin obejmującym komponenty testu: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz użycie struktur i słownictwa (use of English).

W zależności od wyniku testu Studium Języków Obcych PBŚ wystawia poświadczenia biegłości na poziomie C1 lub B2 w języku polskim i angielskim z wyszczególnieniem testowanych umiejętności. O zdaniu testu na poziomie C1 decyduje średni wynik końcowy obejmujący wszystkie testowane komponenty na poziomie 60%, przy czym w każdej części egzaminu konieczne jest uzyskanie przynajmniej 30% możliwych do uzyskania punktów (6 punktów na 20).

W przypadku wyniku 50% - 59% wystawiane jest poświadczenie biegłości językowej na poziomie B2.

Części egzaminu:

Część pisemna - 120 minut, łącznie 80 punktów.

Dla osób, które przedstawią dokument poświadczający konieczność dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu (np. dysleksja) czas przeznaczony na część pisemną może być przedłużony do 150 minut.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

1. słuchanie, 2. czytanie, 3. gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście), 4. pisanie tekstu użytkowego.

Słuchanie (20 punktów) - część ta zawiera teksty, w których nacisk będzie położony na następujące umiejętności:

a) rozumienie globalne – zadania na przyporządkowanie lub podsumowanie treści

b) rozumienie szczegółowe – np. uzupełnianie luk lub odpowiedzi na pytania szczegółowe

c) transfer informacji – sporządzanie lub uzupełnienie notatek w trakcie słuchania.

Czytanie (20 punktów) – teksty do czytania (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania języków obcych na UTP na poziomie C1 wg. ESOKJ, w tym przynajmniej jeden tekst specjalistyczny /fachowy). Proponowane są następujące typy zadań:

a) rozumienie globalne – wybór lub uzupełnienie streszczenia

b) rozumienie szczegółowe - zadania typu prawda/fałsz połączone z dedukcją (brak bezpośrednich informacji w tekście)

c) rekonstrukcja tekstu - zadania na przyporządkowanie treści: zdań lub fragmentów tekstu

Gramatyka i leksyka użytkowa (20 punktów)

Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie struktur gramatycznych i leksyki.

a) słownictwo – rozpoznawanie synonimów

b) przekształcanie wyrażeń w kontekście

c) dokonywanie korekty tekstu – rozpoznawanie błędów

d) tłumaczenie fragmentów zdań

Pisanie tekstu użytkowego (20 punktów)

streszczenie artykułu, raport, sprawozdanie, list formalny, uzasadnienie stanowiska, wyrażenie opinii itd. Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie 80 punktów.

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. 44 punkty.

 

Egzamin ustny (20 punktów)

Egzamin ustny zdawany jest indywidualnie w obszarze zagadnień zgodnych z ESOKJ i składa się z następujących części:

a) przedstawienie profesjonalnych zainteresowań kandydata (3 minuty)

b) dyskusja na temat zagadnienia związanego z kształceniem i drogą zawodową

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

- treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),

- poprawność językową (gramatyczną i leksykalną),

- bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania),

- wymowę i intonację.

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów -tzn. 11 punktów.

Na podstawie wyniku egzaminu na poziomie C1, lektor może zwolnić studenta z konieczności uczestniczenia w zajęciach po ustaleniu w każdym semestrze warunków jego zaliczenia

Terminy i inne informacje

Kurs obejmujący umiejętności sprawdzane na egzaminie (speaking, reading, writing, listening, use of English ) – 26 i 27 kwietnia (piątek i sobota) 2024

Egzamin na poziomie C1 obejmujący wszystkie umiejętności – test pisemny i wypowiedź ustna – 10 maja (piątek) 2024

Termin zgłoszeń: 2 – 15 kwietnia 2024r. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz umieszczony pod linkiem https://forms.office.com/e/TUAQAig9Xk

Cena kursu i egzaminu – 430 złotych

Po rekrutacji otrzymacie Państwo informację zwrotną o utworzeniu grupy do dnia 16.04.2024r.

Następnie w dniach 17-19 kwietnia należy uiścić opłatę za kurs na konto: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 , tytuł wpłaty: kurs SJO poziom C1, imię i nazwisko. WAŻNE ! Po wpłacie prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres : sjo@pbs.edu.pl

Po otrzymaniu wszystkich wpłat dostaniecie Państwo informację potwierdzającą ostateczne utworzenie grupy i wszelkie niezbędne szczegóły dotyczące terminów oraz sal zajęć/ egzaminu. Dopiero pełna wpłata za kurs wszystkich zadeklarowanych osób gwarantuje uczestnictwo.

Kierownik kursu: Agnieszka Kwiatkowska: agnieszka.kwiatkowska@pbs.edu.pl Prowadząca kurs: Alina Maciąg: alinamac@pbs.edu.pl