Egzaminy

Egzamin dla doktorantów ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ i obejmuje następujące elementy.

 1. Rozmowę na temat zagadnień poruszanych w pracy, jej celów, wyników i wniosków. Rozmowa może być poprzedzona krótką autoprezentacją.
 2. Tłumaczenie tekstu specjalistycznego na język polski. Sugerowane są artykuły i publikacje z dziedzin bliskich tematyce pracy doktorskiej.
 3. Tłumaczenie krótkich fragmentów lub zdań zawierających kluczowe słownictwo dla tematyki pracy doktorskiej.

Kontakt do egzaminatorów

język angielski

wszystkie wydziały

mgr Marta Giersz

język niemiecki

wszystkie wydziały                                

mgr Małgorzata Tutka

język rosyjski

wszystkie wydziały                                

mgr Zofia Heliasz

 

Studium Języków Obcych PBŚ oferuje egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie wykraczającym poza poziom samodzielności w sytuacjach życia codziennego, pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie w zakresie zagadnień zawodowych i akademickich. Tematyka tekstów odpowiada profilom wydziałów na Politechnice Bydgoskiej. Egzamin poprzedzony jest kursem w wymiarze 10 godzin obejmującym komponenty testu: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz użycie struktur i słownictwa (use of English).

W zależności od wyniku testu Studium Języków Obcych PBŚ wystawia poświadczenia biegłości na poziomie C1 lub B2 w języku polskim i angielskim z wyszczególnieniem testowanych umiejętności. O zdaniu testu na poziomie C1 decyduje średni wynik końcowy obejmujący wszystkie testowane komponenty na poziomie 60%. W przypadku wyniku 50% - 59% wystawiane jest poświadczenie biegłości językowej na poziomie B2.

Części egzaminu:

Część pisemna -  120 minut, łącznie 80 punktów.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

1. słuchanie,
2. czytanie,
4. gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),
5. pisanie tekstu użytkowego.

Słuchanie (20 punktów) -  część ta  zawiera teksty, w których nacisk będzie położony na następujące umiejętności:

 1. rozumienie globalne –  zadania na przyporządkowanie lub podsumowanie treści
 2. rozumienie szczegółowe – np. uzupełnianie luk lub odpowiedzi na pytania szczegółowe
 3. transfer informacji – sporządzanie lub uzupełnienie notatek w trakcie słuchania.
   

Czytanie (20 punktów) – teksty do czytania  (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania języków obcych na PBŚ na poziomie C1 wg. ESOKJ, w tym przynajmniej jeden tekst specjalistyczny /fachowy).
Proponowane są następujące typy zadań: 

 1. rozumienie globalne – wybór lub uzupełnienie streszczenia
 2. rozumienie szczegółowe - zadania typu   prawda/fałsz połączone z dedukcją (brak bezpośrednich informacji w tekście)
 3. rekonstrukcja tekstu - zadania na przyporządkowanie treści: zdań lub fragmentów tekstu

Gramatyka i leksyka użytkowa (20 punktów)

Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie struktur gramatycznych i leksyki.

 1. słownictwo – rozpoznawanie synonimów
 2. przekształcanie wyrażeń w kontekście
 3. dokonywanie korekty tekstu – rozpoznawanie błędów
 4. tłumaczenie fragmentów zdań

Pisanie tekstu użytkowego (20 punktów)

streszczenie artykułu, raport, sprawozdanie, list formalny, uzasadnienie stanowiska, wyrażenie opinii itd.
Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie 80 punktów.

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku  UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. 44 punkty.

Egzamin ustny  (20 punktów)

Egzamin ustny zdawany jest indywidualnie w obszarze zagadnień zgodnych z ESOKJ i  składa się z następujących części:

 1. przedstawienie profesjonalnych zainteresowań kandydata (3 minuty)
 2. dyskusja na temat zagadnienia związanego z kształceniem i drogą zawodową

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

 • treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),
 • poprawność językową (gramatyczną i leksykalną), 
 • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania),
 • wymowę i intonację.

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku  UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów -tzn. 11 punktów.

 

Egzamin z języka angielskiego dla inżyniera poziom C1 - edycja 2023

Termin zgłoszeń 11-28 kwietnia 2023

Dla osób deklarujących chęć sprawdzenia poziomu sprawności językowych proponowany jest pisemny i ustny test diagnostyczny 26 kwietnia na MSTeams.  Uwaga! Proszę zaznaczyć w deklaracji, chęć uczestniczenia w teście diagnostycznym.

Cena kursu i egzaminu – 350 złotych na konto 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 , tytuł wpłaty: kurs SJO poziom C1, imię i nazwisko

Informacja zwrotna o utworzeniu grupy : 4-5 maja 2023

Termin przesłania potwierdzenia wpłaty (PDF, skan) od 6-10 maja 2023 na adres sjo@pbs.edu.pl

Kierownik kursu: Agnieszka Kwiatkowska : a.kwiatkowska@pbs.edu.pl

Terminy:

Kurs obejmujący umiejętności sprawdzane na egzaminie (speaking, reading, writing, listening, use of English ) – 2-3 czerwca (piątek i sobota) 2023

Egzamin na poziomie C1 obejmujący wszystkie umiejętności – test pisemny i wypowiedź ustna – 16 czerwca (piątek) 2023

Na pierwszych zajęciach wymagane będzie podanie numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia.

LINK DO ZAPISÓW: https://forms.office.com/e/iKJASifUNh