Egzamin z języka angielskiego dla inżyniera poziom C1
05 maja 2022

Studium Języków Obcych PBŚ oferuje egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie wykraczającym poza poziom samodzielności w sytuacjach życia codziennego, pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie w zakresie zagadnień zawodowych i akademickich. Tematyka tekstów odpowiada profilom wydziałów na Politechnice Bydgoskiej. Egzamin poprzedzony jest kursem w wymiarze 10 godzin obejmującym komponenty testu: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz użycie struktur i słownictwa (use of English).

W zależności od wyniku testu Studium Języków Obcych PBŚ wystawia poświadczenia biegłości na poziomie C1 lub B2 w języku polskim i angielskim z wyszczególnieniem testowanych umiejętności. O zdaniu testu na poziomie C1 decyduje średni wynik końcowy obejmujący wszystkie testowane komponenty na poziomie 60%. W przypadku wyniku 50% - 59% wystawiane jest poświadczenie biegłości językowej na poziomie B2.

Termin zgłoszeń do 16 maja 2022

Dla osób deklarujących chęć sprawdzenia poziomu sprawności językowych proponowany jest pisemny i ustny test diagnostyczny 17 maja o godz. 18.00 na MSTeams

Cena kursu i egzaminu – 260 złotych na konto 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 , tytuł wpłaty: kurs SJO poziom C1, imię i nazwisko

Informacja zwrotna o utworzeniu grupy 18 maja 2022.

Termin przesłania potwierdzenia wpłaty (PDF, skan) 19 maja 2022 na adres sjo@pbs.edu.pl

Wstępny terminarz:

27 maja 2022 (piątek) – godz. 15.00 – 18.15 (Kurs – speaking, writing)

28 maja 2022 (sobota) – godz. 10.00 – 15.00 (Kurs- reading, listening, use of English)

3 czerwca 2022 (piątek) – godz. 15.00 – 17.00 – egzamin pisemny, od 17.15 – egzamin ustny

Na pierwszych zajęciach wymagane będzie podanie numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia.

Link do zapisów: https://forms.office.com/r/udJMx9ERUj

Części egzaminu:

Część pisemna -  120 minut, łącznie 80 punktów.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

1. słuchanie,
2. czytanie,
4. gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),
5. pisanie tekstu użytkowego.

Słuchanie (20 punktów) -  część ta  zawiera teksty, w których nacisk będzie położony na następujące umiejętności:

 1. rozumienie globalne –  zadania na przyporządkowanie lub podsumowanie treści
 2. rozumienie szczegółowe – np. uzupełnianie luk lub odpowiedzi na pytania szczegółowe
 3. transfer informacji – sporządzanie lub uzupełnienie notatek w trakcie słuchania.
   

Czytanie (20 punktów) – teksty do czytania  (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania języków obcych na PBŚ na poziomie C1 wg. ESOKJ, w tym przynajmniej jeden tekst specjalistyczny /fachowy).
Proponowane są następujące typy zadań: 

 1. rozumienie globalne – wybór lub uzupełnienie streszczenia
 2. rozumienie szczegółowe - zadania typu   prawda/fałsz połączone z dedukcją (brak bezpośrednich informacji w tekście)
 3. rekonstrukcja tekstu - zadania na przyporządkowanie treści: zdań lub fragmentów tekstu

Gramatyka i leksyka użytkowa (20 punktów)

Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie struktur gramatycznych i leksyki.

 1. słownictwo – rozpoznawanie synonimów
 2. przekształcanie wyrażeń w kontekście
 3. dokonywanie korekty tekstu – rozpoznawanie błędów
 4. tłumaczenie fragmentów zdań

Pisanie tekstu użytkowego (20 punktów)

streszczenie artykułu, raport, sprawozdanie, list formalny, uzasadnienie stanowiska, wyrażenie opinii itd.
Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie 80 punktów.

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku  UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. 44 punkty.

Egzamin ustny  (20 punktów)

Egzamin ustny zdawany jest indywidualnie w obszarze zagadnień zgodnych z ESOKJ i  składa się z następujących części:

 1. przedstawienie profesjonalnych zainteresowań kandydata (3 minuty)
 2. dyskusja na temat zagadnienia związanego z kształceniem i drogą zawodową

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

 • treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),
 • poprawność językową (gramatyczną i leksykalną), 
 • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania),
 • wymowę i intonację.

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku  UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów -tzn. 11 punktów.