Regulamin

REGULAMIN LEKTORATÓW NA POLITECHNICE BYDGOSKIEJ IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

 1. Studium Języków Obcych prowadzi lektoraty z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
 2. Student wybiera jeden język spośród wymienionych w planie studiów dla kierunku.
 3. Lektorat powinien stanowić kontynuację nauki języka obcego z wcześniejszych etapów edukacji.
 4. Język zdawany na egzaminie maturalnym nie musi być tym kontynuowanym w ramach lektoratu, jednak student musi posługiwać się wybranym językiem na poziomie B1.
 5. Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji studenci po zakończeniu nauki osiągają poziom biegłości językowej B2 w przypadku studiów pierwszego stopnia i B2+ w przypadku studiów drugiego stopnia.
 6. Istnieje możliwość uzyskania wpisu do suplementu dyplomu ukończenia studiów zaświadczającego poziom biegłości językowej na poziomie C1 po ustaleniu z Kierownikiem Studium.
 7. Informacja o wymiarze i rozkładzie godzin właściwym dla danego kierunku, stopnia i trybu studiów znajduje się w planie studiów i sylabusie przedmiotu.
 8. Student jest zobowiązany zapisać się do grupy wybranego języka przed rozpoczęciem semestru, w którym, zgodnie z planem studiów na jego kierunku, rozpoczyna się kształcenie językowe.
 9. Zapisy na zajęcia językowe dokonywane są w systemie USOS.
 10. SJO zastrzega sobie prawo przydzielenia studentów do grup o właściwym dla nich poziomie zaawansowania w początkowych tygodniach trwania pierwszego semestru kształcenia językowego na podstawie przeprowadzonego testu poziomującego.
 11. W uzasadnionych przypadkach, na początku pierwszego semestru kształcenia językowego, istnieje możliwość przeniesienia się do grupy o innym poziomie zaawansowania lub innego języka, jednak nie później niż do końca trzeciego tygodnia dydaktycznego.
 12. Zmiana grupy możliwa jest za zgodą obu prowadzących zajęcia, których grup zmiana ta dotyczy.
 13. Student ma obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia językowe.
 14. Student ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyn nieobecności.
 15. W przypadku stwierdzenia więcej niż 2 nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych) student jest zobowiązany do nadrobienia zaległości.
 16. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin wyrównania zaległości.
 17. Student ma obowiązek dostępu do wymaganego sylabusem podręcznika i kompletowania materiałów uzupełniających dostarczanych/zalecanych przez prowadzącego zajęcia.
 18. O ocenie z zaliczenia decydują wyniki prac ustnych i pisemnych odpowiadających metodom sprawdzania zakładanych efektów uczenia się określonych w sylabusie przedmiotowym dla danego kierunku.
 19. Szczegółowe wymagania dotyczące zaliczenia konkretnego lektoratu, zadania podlegające ocenie oraz kryteria oceny podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
 20. Jeśli prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie z niedozwolonych materiałów, student nie zalicza danego zadania/kolokwium/odpowiedzi/egzaminu i ma możliwość poprawienia go w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.
 21. Ocena z zaliczenia jest wystawiana przez prowadzącego najpóźniej z końcem sesji egzaminacyjnej.
 22. Zaliczenie w późniejszym terminie wymaga zgody właściwego Dziekana.
 23. Sprawy sporne dotyczące realizacji i zaliczenia lektoratów rozpatruje kierownik Studium Języków Obcych.

Do pobrania