Słowniki

Poniższy słowniczek opracowany został w oparciu o tłumaczenia przede wszystkim ze stron MNiSW ale także te, stosowane na innych uczelniach. Jego celem  jest ujednolicenie słownictwa stosowanego w tłumaczeniach na Politechnice Bydgoskiej. Wiele wyrażeń typu: przedmiot kontynuowany,  przedmioty do wyboru czy seminarium dyplomowe ma po kilka odpowiedników w materiałach opracowanych na naszych wydziałach. Poniższe zestawienie jest naszą propozycją i chcielibyśmy je ulepszać i poszerzać.

Prosimy o uwagi i sugestie na adres: alina.maciag@pbs.edu.pl lub zofia.heliasz@pbs.edu.pl


Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bydgoszcz University of Science and Technology


Sylabus– Syllabus

Krajowe Ramy Kwalifikacji - National Qualifications Framework

nazwa przedmiotu – course title

kierunek studiów – field of study

poziom studiów – cycle of studies

profil studiów – study profile

specjalność– major

jednostka prowadząca kierunek studiów – unit responsible for the field of study

przedmioty wprowadzające – introductory courses

wymagania wstępne – prerequisites

studia stacjonarne – full-time studies

studia niestacjonarne – extramural studies

studia pierwszego/ drugiego/ trzeciego stopnia – 1st/ 2nd/ 3rd - cycle studies

semestr - semester

wykłady – lectures

ćwiczenia audytoryjne - classes

ćwiczenia laboratoryjne – laboratories

ćwiczenia projektowe – project classes

seminaria – seminars

zajęcia terenowe – fieldwork

liczba punktów ECTS – ECTS credits

efekty kształcenia dla kierunku/ obszaru – learning outcomes for the field/ area of study

wiedza - knowledge

umiejętności – skills

kompetencje społeczne – social competencies

metody dydaktyczne – teaching methods

forma i warunki zaliczenia przedmiotu – methods of examination

metody weryfikacji efektów kształcenia - validation of learning outcomes

literatura podstawowa/ uzupełniająca - basic/ supplementary literature


oceny – marks:

5 very good (bardzo dobry)

4 good (dobry)

3 satisfactory (dostateczny)

2 unsatisfactory/fail (niedostateczny)

credit/pass (zaliczenie)


oceny szkolne – school marks:

2 passing grade (dopuszczający)

1 unsatisfactory/ fail


przedmioty – courses

przedmioty do wyboru – elective courses

język obcy kontynuowany – foreign language – continuation

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Common European Framework of Reference for Languages

seminarium dyplomowe dla studiów pierwszego stopnia – BSc/ BA seminar

seminarium dyplomowe dla studiów pierwszego stopnia – MSc/ MA seminar

Data aktualizacji 15. 12. 2016