Egzaminy

Egzamin dla doktorantów ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ i obejmuje następujące elementy.

 1. Rozmowę na temat zagadnień poruszanych w pracy, jej celów, wyników i wniosków. Rozmowa może być poprzedzona krótką autoprezentacją.
 2. Tłumaczenie tekstu specjalistycznego na język polski. Sugerowane są artykuły i publikacje z dziedzin bliskich tematyce pracy doktorskiej.
 3. Tłumaczenie krótkich fragmentów lub zdań zawierających kluczowe słownictwo dla tematyki pracy doktorskiej.

Kontakt do egzaminatorów

język angielski

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr Danuta Adamczak

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

mgr Małgorzata Borowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej

mgr Agnieszka Górecka

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

mgr Marlena Stalkowska

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

mgr Karolina Szczepaniak-Grzyb

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

mgr Karolina Szczepaniak-Grzyb

język niemiecki

wszystkie wydziały                                

mgr Dorota Grabecka

język rosyjski

wszystkie wydziały                                

mgr Zofia Heliasz

 

Studium Języków Obcych PBŚ oferuje egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie wykraczającym poza poziom samodzielności w sytuacjach życia codziennego, pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie w zakresie zagadnień zawodowych i akademickich. Tematyka tekstów odpowiada profilom wydziałów na Politechnice Bydgoskiej. Egzamin poprzedzony jest kursem w wymiarze 10 godzin obejmującym komponenty testu: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz użycie struktur i słownictwa (use of English).

W zależności od wyniku testu Studium Języków Obcych PBŚ wystawia poświadczenia biegłości na poziomie C1 lub B2 w języku polskim i angielskim z wyszczególnieniem testowanych umiejętności. O zdaniu testu na poziomie C1 decyduje średni wynik końcowy obejmujący wszystkie testowane komponenty na poziomie 60%. W przypadku wyniku 50% - 59% wystawiane jest poświadczenie biegłości językowej na poziomie B2.

Termin zgłoszeń do 16 maja 2022

Dla osób deklarujących chęć sprawdzenia poziomu sprawności językowych proponowany jest pisemny i ustny test diagnostyczny 17 maja o godz. 18.00 na MSTeams

Cena kursu i egzaminu – 260 złotych na konto 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 , tytuł wpłaty: kurs SJO poziom C1, imię i nazwisko

Informacja zwrotna o utworzeniu grupy 18 maja 2022.

Termin przesłania potwierdzenia wpłaty (PDF, skan) 19 maja 2022 na adres sjo@pbs.edu.pl

Wstępny terminarz:

27 maja 2022 (piątek) – godz. 15.00 – 18.15 (Kurs – speaking, writing)

28 maja 2022 (sobota) – godz. 10.00 – 15.00 (Kurs- reading, listening, use of English)

3 czerwca 2022 (piątek) – godz. 15.00 – 17.00 – egzamin pisemny, od 17.15 – egzamin ustny

Na pierwszych zajęciach wymagane będzie podanie numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia.

Link do zapisówhttps://forms.office.com/r/udJMx9ERUj

Części egzaminu:

Część pisemna -  120 minut, łącznie 80 punktów.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

1. słuchanie,
2. czytanie,
4. gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),
5. pisanie tekstu użytkowego.

Słuchanie (20 punktów) -  część ta  zawiera teksty, w których nacisk będzie położony na następujące umiejętności:

 1. rozumienie globalne –  zadania na przyporządkowanie lub podsumowanie treści
 2. rozumienie szczegółowe – np. uzupełnianie luk lub odpowiedzi na pytania szczegółowe
 3. transfer informacji – sporządzanie lub uzupełnienie notatek w trakcie słuchania.
   

Czytanie (20 punktów) – teksty do czytania  (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania języków obcych na PBŚ na poziomie C1 wg. ESOKJ, w tym przynajmniej jeden tekst specjalistyczny /fachowy).
Proponowane są następujące typy zadań: 

 1. rozumienie globalne – wybór lub uzupełnienie streszczenia
 2. rozumienie szczegółowe - zadania typu   prawda/fałsz połączone z dedukcją (brak bezpośrednich informacji w tekście)
 3. rekonstrukcja tekstu - zadania na przyporządkowanie treści: zdań lub fragmentów tekstu

Gramatyka i leksyka użytkowa (20 punktów)

Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie struktur gramatycznych i leksyki.

 1. słownictwo – rozpoznawanie synonimów
 2. przekształcanie wyrażeń w kontekście
 3. dokonywanie korekty tekstu – rozpoznawanie błędów
 4. tłumaczenie fragmentów zdań

Pisanie tekstu użytkowego (20 punktów)

streszczenie artykułu, raport, sprawozdanie, list formalny, uzasadnienie stanowiska, wyrażenie opinii itd.
Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie 80 punktów.

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku  UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. 44 punkty.

Egzamin ustny  (20 punktów)

Egzamin ustny zdawany jest indywidualnie w obszarze zagadnień zgodnych z ESOKJ i  składa się z następujących części:

 1. przedstawienie profesjonalnych zainteresowań kandydata (3 minuty)
 2. dyskusja na temat zagadnienia związanego z kształceniem i drogą zawodową

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

 • treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),
 • poprawność językową (gramatyczną i leksykalną), 
 • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania),
 • wymowę i intonację.

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku  UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów -tzn. 11 punktów.