Dla studentów wyjeżdżających

Egzamin z języka angielskiego dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus

Studium języków Obcych przeprowadza egzaminy językowe dla studentów ubiegających się o wyjazd na studia bądź zagraniczne praktyki studenckie. Egzamin przeznaczony jest dla studentów I roku oraz studentów wyższych lat nie uczęszczających na lektorat j. angielskiego.

Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim dla celów akademickich, tzn. rozumienie treści wykładów i materiałów pisanych, sporządzania notatek, pisania prac sprawdzających oraz komunikacji językowej. Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie B2. Składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna (czas trwania ok. 1,5 h) składa się z następujących elementów:

- listening          (25 pkt)

- reading            (25 pkt)

- use of English (20 pkt)

Część ustna (30 pkt, czas trwania ok. 10 minut) – kandydat ma za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące własnych zainteresowań, studiów, planów i oczekiwań związanych z wyjazdem za granicę.

Z egzaminu można uzyskać 100 pkt. Do uzyskania wyniku pozytywnego wymagane jest 50 pkt.

Egzamin przeprowadzany jest w maju na zlecenie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu zajmuje się mgr Danuta Adamczak. Zapraszamy do kontaktu pod adresem:

danuta.adamczak@pbs.edu.pl